Cliquez-ici pour la version Française

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De hieronder weergegeven gebruiksvoorwaarden beheersen de overeenkomst tussen u en MyGuest bvba, van toepassing op uw gebruik van deze Me@MyDealer App gepersonaliseerd in functie van uw favoriete merk of verdeler / garage (hierna, “de Overeenkomst”). Indien u instemt met deze voorwaarden, klik dan op “akkoord”. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, klik dan niet op “akkoord” en maak geen gebruik van de Me@MyDealer App. Uw gebruik van de Me@MyDealer App impliceert uw stilzwijgende aanvaarding van deze voorwaarden.

Algemeen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en MyGuest en is van toepassing op de Me@MyDealer App gepersonaliseerd in functie van uw favoriete merk of verdeler / garage (hierna, “de App”), met inbegrip van alle updates / upgrades verstrekt ter vervanging van en/of in aanvulling van de oorspronkelijke App en op uw toegang tot / gebruik hiervan.

MyGuest kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de App en/of deze voorwaarden, door het sturen van een e-mail of brief naar het adres zoals door u opgegeven via uw registratie of door middel van een mededeling op de App. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door MyGuest en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van de App na kennisgeving van dergelijke wijziging. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft MyGuest het recht de Overeenkomst te beëindigen middels kennisgeving.

U kan eveneens onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van informatie, producten en/of diensten van derden waaronder de Dealer (dit is de door u geselecteerde verdeler / garage bij uw registratie), zelfs in geval voormelde toegang / gebruik plaatsvindt via de App. MyGuest is geen partij tussen enige overeenkomst tussen u en derden waaronder de Dealer, zelfs niet indien deze overeenkomst tot stand komt via de App, en heeft op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid / aansprakelijk uit hoofde van dergelijke overeenkomsten. Uitsluitend de betrokken derde is verantwoordelijk voor de producten / diensten die het voorwerp uitmaken van dergelijke overeenkomsten.

Licentie

MyGuest kent aan u (de gebruiker) uitsluitend een niet-exclusief recht toe om de App te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming met name om enige informatie van de App geheel of gedeeltelijk te downloaden voor uw privaat, niet-commercieel, niet-promotioneel gebruik, overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst (hierna, “de Licentie”). De Licentie is niet overdraagbaar en kan niet het voorwerp uitmaken van een onderlicentie. De gebruiker kan in geen geval aan een derde een deel van of de volledige Licentie toestaan of overdragen. De Licentie is niet exclusief. MyGuest kan vrij beslissen aan derden rechten m.b.t. de App toe te staan.

Praktisch wordt de gebruiker elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet expliciet voorzien is door de toepasselijke wettelijke bepalingen ten gunste van de gebruiker of niet uitdrukkelijk is toegelaten door de Overeenkomst, waaronder : het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de App door eender welk middel, onder eender welke vorm, op eender welke wijze; eventuele incidenten m.b.t. de App zonder het voorafgaand schriftelijke akkoord van MyGuest corrigeren of laten corrigeren door een derde, zelfs indien deze correctie noodzakelijk is teneinde hem toe te laten de App te gebruiken op een wijze die conform de bestemming van de App is. overgaan tot teletransmissie of verspreiding van de App, tot het online zetten, bvb. op het internet, van de App of tot eender welke andere mededeling van de App aan het publiek onder welke vorm ook. de App decompileren, reverse engineeren, demonteren of de broncode ervan te trachten achterhalen, zelfs om redenen van interoperabiliteit, zonder MyGuest voorafgaandelijk te informeren aangaande zijn intenties en zonder haar uitdrukkelijk akkoord te verkrijgen; het vertalen, bewerken, arrangeren, wijzigen, aanpassen of doen evolueren van de App door eender welk middel, onder eender welke vorm, op eender welke wijze zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van MyGuest zelfs indien deze handelingen noodzakelijk zijn teneinde de gebruiker toe te laten de App te gebruiken op een wijze die conform de bestemming van de App is; het maken van afgeleide werken van de App; elke vorm van distributie, met inbegrip van het verkopen, leasen, verhuren of uitlenen van de App ; het commercialiseren van de App of van elke andere software gebaseerd op de App; het exploiteren van de App, met inbegrip van doch zonder beperking tot het verzenden van computervirussen, worms, Trojan Horses of andere malware, het zich verschaffen van illegale toegang, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

De gebruiker zal de Licentie niet aanwenden voor frauduleuze en/of illegale doeleinden.

Elke inbreuk van het hierboven beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Gebruik van de App

Om toegang te krijgen en te behouden tot de App en deze te kunnen gebruiken, kan het noodzakelijk zijn dat u beschikt over bepaalde compatibele hardware en software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is), hetgeen uw exclusieve verantwoordelijkheid is. Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Uw gebruik van de App kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden.

U garandeert dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de App registreert of daarvan gebruik maakt (hierna, “Registratiegegevens”) en dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden.

U bevestigt en verklaart de App te gebruiken op eigen risico, als een goede huisvader en mits naleving van de toepasselijk regelgeving en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik van de App (bvb. het verrichten van een transactie, plaatsen van een bestelling) door uzelf en door diegene die uw login-informatie gebruiken. U waarborgt dat u uw login informatie voldoende zal beveiligen zodat deze niet toegankelijk is voor niet-gemachtigde personen.

De informatie die u overmaakt aan MyGuest’s servers (bvb. per e-mail of via de pagina’s van de App) zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking. U zal virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen scannen en verwijderen alvorens informatie over te maken aan MyGuest’s servers.

De App kan hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden, waaronder van de Dealer, bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen en/of toegang verschaffen tot de producten en/of diensten van derden waaronder de Dealer. MyGuest heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s of producten of diensten en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan, noch voor uw toegang ertoe en/of gebruik ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links door MyGuest houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s en deze gebruiksvoorwaarden zijn hierop niet van toepassing.

MyGuest zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de App vrij is van virussen en andere technische defecten en dat alle persoonlijke informatie die u bezorgt, wordt beveiligd. Echter, wegens de aard van het Internet en het feit dat dit geen beveiligd systeem is, kunnen er omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in de App voordoen die resulteren uit omstandigheden waarover MyGuest redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van de App door een derde).

In het algemeen kan MyGuest geenszins garanderen dat de App vrij is van schade/ corruptie / aanvallen / virussen / manipulatie / hacken / andere inbreuken op de beveiliging / technische defecten en dat de persoonlijke informatie die u bezorgt niet wordt onderschept door derden. Alle voormelde gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht in hoofde van MyGuest en MyGuest wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de nodige back ups van uw eigen systeem en data en om dit systeem / deze data te beveiligen.

U stemt ermee in dat MyGuest periodiek technische gegevens en gerelateerd informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van doch zonder beperking tot technische informatie over uw (rand)apparatuur, systeem –en applicatiesoftware, om de verstrekking van eventuele software updates / upgrades, productondersteuning en eventuele andere diensten gerelateerd aan de App aan u te vergemakkelijken. MyGuest mag deze informatie gebruiken om producten te verbeteren, of u technologieën of diensten te leveren, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

Informatie en toegankelijkheid / beschikbaarheid

MyGuest zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat de App 24 uur per dag toegankelijk / beschikbaar is doch kan dit geenszins garanderen. MyGuest is gerechtigd de App (tijdelijk) ontoegankelijk / onbeschikbaar te maken met het oog op het optimaliseren van de App, voor maintenance of wegens een technische vereiste zonder dat deze lijst limitatief is.

Alle informatie op de App wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft. De informatie op de App wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid/volledigheid hiervan, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. MyGuest is op geen enkele wijze verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onjuistheid / onbetrouwbaarheid van deze informatie.

MyGuest behoudt zich het recht voor de inhoud / voorstelling / toegankelijkheid / beschikbaarheid van eender welk deel van de App op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen / op te schorten / onmogelijk te maken / wijzigen / verbeteren / actualiseren.

(Intellectuele) eigendom

De gebruiker kan in geen enkel geval uit de Overeenkomst of haar uitvoering enig recht van welke aard met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten putten hetzij op de App hetzij op de systeem software of de know-how die hierop betrekking heeft, ander dan de Licentie.

De App, met inbegrip van doch zonder beperking tot de gebruiksinterfaces, databanken, scripts en software die worden uitgevoerd om de toegang tot – en het gebruik van de App mogelijk te maken, bevat informatie en materialen die eigendom zijn van MyGuest en/of haar licentiegevers en die beschermd worden, door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten.

MyGuest of derden waaronder de Dealer, zijn eigenaar van -en behouden alle rechten van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op de informatie die zij verschaffen via de App, op de databanken toegankelijk via de App en op alle materiaal op de App (hierin begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen, merken en handelsnamen).

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden behouden door MyGuest. Behoudens de in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk verleende rechten, kan uw toegang tot -en gebruik van de App op geen enkele wijze worden beschouwd als de verlening (door implicatie, uitsluiting of op andere wijze) van eender welke licentie / gebruiksrecht van de App en de hierin vervatte items, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyGuest.

Aansprakelijkheid

Gelet op het voorgaande is MyGuest niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak (contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong / aard, die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met : de onnauwkeurigheid / onjuistheid / onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op / via de App of het gebruik van dergelijke informatie; de gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen / netwerken van operatoren; binnendringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op de App of een besmetting (bvb. door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van de App; eender welke vertraging / dataverlies / schade in het kader van de transmissie tussen de App en de ontvanger; de toegang / gebruik of de onmogelijkheid tot toegang / gebruik of vertraging in de toegang / gebruik van de App (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke component van de App); elk handelen of niet-handelen door derden.

Onder voorbehoud van het voorgaande is MyGuest slechts aansprakelijk voor schade - hetzij extracontractueel hetzij contractueel (in dit laatste geval voor schade voortvloeiend uit een gebrek in de Licentie / de App die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken) - geleden door een opzettelijke fout van MyGuest en zal MyGuest’s aansprakelijkheid in ieder geval worden beperkt / uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.

Indien, onverminderd het voorgaande, MyGuest’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies / schade ten gevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van de App of van haar inhoud, is MyGuest in geen geval gehouden om andere schade te vergoeden dan deze die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van voormelde opzettelijke fout, met uitsluiting van alle indirecte schade. Onder indirecte schade wordt ondermeer verstaan het verlies van cliënteel, omzet of winst, het verlies en/of beschadiging van gegevens, schade aan goederen ander dan de goederen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, eender welke vergoeding voor eender welke leverancier van waren / diensten onder eender welk statuut, in hoofde van de gebruiker.

Schadeloosstelling

U zal MyGuest vrijwaren voor eender welke vordering tegen MyGuest door derden ten gevolge van uw bezoek / gebruik van de App.

Einde

MyGuest kan, onder voorbehoud van schadevergoeding, de Overeenkomst / uw toegang tot de App met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch voorafgaande rechterlijke tussenkomst, beëindigen, in de volgende gevallen zonder dat deze lijst limitatief is: wanneer u een bepaling van de Overeenkomst schendt of MyGuest goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt; in geval van gebruik de App en/of van haar voorwerp, voor frauduleuze of illegale doeleinden; indien u via de App het volgende doet : ‘spammen’, ‘hacken’, ‘phishen’,” pharmen’ ; in geval u via de App aanzet geeft tot oproer, zeker in het geval dit aanleiding geeft tot aanvallen (o.a. floats en (D)DoS–en) (van buitenaf) op het netwerk van de hosting server.

In de hypothese bepaald in voorgaande clausule heeft MyGuest eveneens de keuze de effecten van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Privacy

MyGuest zal alle persoonlijke informatie (met inbegrip van doch zonder beperking tot uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres) die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. MyGuest hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in ons stelt door de App te gebruiken.

Huidige gebruiksvoorwaarden betreffen het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via de App.

Door het gebruik van de App geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van MyGuest.

De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en opgenomen in een geautomatiseerd bestand. MyGuest is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via de App.

MyGuest gebruikt cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Cookies zijn te beschouwen als data die de MyGuest server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen MyGuest in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de App alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. In uw browser-instellingen kunt U de mogelijkheid om cookies te ontvangen, uitschakelen.

De persoonsgegevens verkregen via de App zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden : om persoonlijke gegevens te herinneren als u de App gebruikt; om u (op gepersonaliseerde wijze) te informeren over producten of diensten aangeboden door uw Dealer, voor direct marketing en reclame; om u (op gepersonaliseerde wijze) te informeren over producten of diensten van het door u geselecteerde (auto)merk en de verdelers van dit merk; om de Dealer toe te laten uw vragen te beantwoorden en u in te lichten over zijn producten of diensten en voor direct marketing en reclame door de Dealer; om u te informeren over garages in uw buurt zo u heeft ingestemd met de verwerking va uw geografische ligging; om na te gaan op welke wijze de App wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat de App te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden; om ons te helpen bij het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, inhoud en advertenties; om u van tijd tot tijd kennisgevingen te zenden, zoals berichten omtrent wijzigingen van deze voorwaarden. U kan er niet voor kiezen deze berichten niet te ontvangen.

MyGuest zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere derden dan de Dealer zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij MyGuest hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving, gelet evenwel dat MyGuest in geval van reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen, mogen overdragen aan de betreffende derde partij.

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). MyGuest levert evenwel alle redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging en om de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

U heeft een recht op inzage en eventuele correctie en verwijdering van uw desbetreffende persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. U heeft het recht om kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via info@myguest.me kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze gebruiksvoorwaarden blijft MyGuest ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres info@myguest.me.

Divers

De nietigheid van een clausule of deel van een clausule van de huidige voorwaarden zal de andere clausules of deel van clausules niet aantasten en de desbetreffende clausule of deel van clausule zal zo goed mogelijk door een rechtsgeldig gelijkaardig voorschrift worden vervangen.

Geen enkele nalatigheid van MyGuest, bij het uitoefenen van een recht door de Overeenkomst ingesteld in haar voordeel, zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor de toekomst voor wat betreft voormelde rechten.

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

CONDITIONS D’UTILISATION

Les conditions d’utilisation décrites ci-après régissent la convention entre vous et MyGuest bvba, applicable à votre utilisation de cette application Me@MyDealer personnalisée en fonction de votre marque favorite ou de votre distributeur/garage (ci-après, « la Convention »). Si vous acceptez ces conditions, cliquez alors sur « d’accord ». Si vous n’acceptez pas ces conditions, ne cliquez alors pas sur « d’accord » et n’utilisez pas l’application Me@MyDealer. Votre utilisation de l’application Me@MyDealer implique l’acceptation tacite de ces conditions.

Généralités

Cette Convention forme la convention complète entre vous et MyGuest et est applicable à l’application Me@MyDealer personnalisée en fonction de votre marque favorite ou de votre distributeur/garage (ci-après, « l’App »), y compris toutes les mises à jour / mises à niveau éditées en remplacement de et/ou en complément de l’App d’origine et à votre accès à l’application et à l’usage de celle-ci.

MyGuest peut vous faire parvenir un avis relatif à l’App et/ou à ces conditions, par l’envoi d’un courriel ou d’une lettre à l’adresse que vous avez donnée lors de votre enregistrement, ou au moyen d’une communication sur l’App. Les avis entrent immédiatement en vigueur.

Ces conditions peuvent être modifiées par MyGuest, et ces modifications s’appliqueront à votre accès à /votre usage de l’App après avis de ladite modification. Si vous ne souhaitez pas accepter de telles modifications, MyGuest a le droit de mettre fin à la Convention au moyen d’un avis.

Vous pouvez également être astreint à des conditions complémentaires qui pourront s’appliquer à votre accès / aux utilisations des informations, produits et/ou services de tiers, dont le Dealer (qui est le distributeur / garage que vous avez choisi au moment de votre enregistrement), même si l’accès / l’utilisation précité s’effectue via l’App. MyGuest n’est pas partie à toute convention entre vous et des tiers, dont le Dealer, même si la convention est conclue via l’App, et n’a d’aucune manière responsabilité du chef de telles conventions. Seul le tiers concerné est responsable pour les produits / services qui font l’objet de telles conventions.

Licence

MyGuest ne vous (l’utilisateur) accorde qu’un droit non exclusif d’utilisation de l’App, conformément à sa destination, en particulier pour télécharger entièrement ou partiellement toute information provenant de l’App pour votre usage privé, non commercial ou non promotionnel, conformément aux dispositions de cette Convention (ci-après, « la Licence »). La Licence n’est pas cessible, et ne peut faire l’objet d’une sous-licence. L’utilisateur ne peut en aucun cas accorder ou transférer à un tiers tout ou partie de la Licence. La Licence n’est pas exclusive. MyGuest peut librement décider d’accorder les droits relatifs à l’App à des tiers.

En pratique, pour l’utilisateur, sont interdits tout usage ou emploi qui ne sont pas explicitement prévus par les dispositions légales en vigueur en faveur de l’utilisateur, ou ne sont pas expressément autorisés par la Convention, dont : le fait de faire des reproductions non autorisées, permanentes ou temporaires, intégrales ou partielles de l’App, par quelque moyen, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ; corriger ou faire corriger par un tiers, sans accord préalable écrit de MyGuest, d’éventuels dysfonctionnements relatifs à l’App, même si cette correction est nécessaire afin de lui permettre d’utiliser l’App d’une manière conforme à sa destination ; procéder à la télétransmission de l’App, à sa mise en ligne, par exemple sur internet, à toute autre communication de l’App au public sous quelque forme que ce soit aussi ; décompiler l’App, désassembler, démonter ou tenter de découvrir le code source, même pour des raisons d’interopérabilité, sans avoir préalablement averti MyGuest de ses intentions et sans avoir reçu son consentement exprès ; traduire, façonner, arranger, modifier, adapter ou faire évoluer l’App par quelque moyen, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable et écrit de MyGuest, même si ces traitements sont nécessaires afin de permettre à l’utilisateur d’employer l’App d’une manière conforme à sa destination ; créer des produits dérivés de l’App ; toute forme de distribution, y compris la vente, le leasing, la location ou le prêt de l’App ; la commercialisation de l’App ou tout autre logiciel basé sur l’App ; l’exploitation de l’App, y compris, mais sans être exhaustif, l’envoi de virus pour ordinateurs, de vers, de chevaux de Troie ou autres logiciels malveillants (« malwares »), l’obtention d’un accès illégal, l’exploitation via un accès illégal ou la surcharge de la capacité du réseau.

L’utilisateur n’usera pas de la Licence à des fins frauduleuses et/ou illégales.

Tout manquement à ce qui est décrit ci-dessus peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.

Utilisation de l’App

Pour recevoir et conserver l’accès à l’App, et pour pouvoir utiliser celle-ci, il peut être nécessaire de votre part de disposer de certains matériels et logiciels compatibles (pour lesquels il est possible qu’une indemnité soit due), ce qui est de votre propre responsabilité. Des mises à jour périodiques peuvent aussi être nécessaires. L’utilisation que vous faites de l’App peut être influencée par le fonctionnement de tous ces éléments.

Vous garantissez que vous fournirez des informations exactes et complètes lorsque vous vous enregistrerez pour l’App ou ferez usage de celle-ci (ci-après « les Données d’enregistrement »), et que vous actualiserez vos Données d’enregistrement afin de garder celles-ci exactes et complètes.

Vous confirmez et déclarez utiliser l’App à vos propres risques, comme un bon père de famille et dans le respect de la réglementation en vigueur, et acceptez d’être responsable pour toute utilisation de l’App (par exemple, la réalisation d’une transaction, le placement d’une commande...), faite par vous-même ou par celui qui utilise vos informations de login. Vous garantissez que vos informations de login soient suffisamment protégées, de manière à ce qu’elles ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées.

Les informations que vous transmettez aux serveurs de MyGuest (par exemple par courriel, ou via les pages de l’App) ne seront pas illégales ou impropres à la publication. Vous vous assurerez de l’absence de virus ou d’autres éléments informatiques contaminants ou destructeurs avant de transférer ces informations sur les serveurs de MyGuest.

L’App peut contenir des hyperliens vers des sites ou des pages internet de tiers, dont celle du Dealer, ou qui y font référence d’une autre manière et/ou fournir accès aux produits et/ou services de tiers, dont le Dealer. MyGuest n’a aucun contrôle sur le contenu ou sur d’autres caractéristiques de ces sites internet ou de ces pages, ou de ces produits ou services et n’est en aucun cas et de quelque manière responsable du contenu ou des caractéristiques de ceux-ci, ni pour votre accès et/ou votre utilisation de ceux-ci, et ne fournit aucune garantie dans ce cadre. Le placement de liens par MyGuest n’entraîne d’aucune manière une approbation implicite du contenu de ce site ou de ces pages web, et les présentes conditions d’utilisation ne s’appliquent pas à cela.

MyGuest fournira tous les efforts raisonnables pour assurer que l’App soit exempte de virus et d’autres défauts techniques, et que toute information personnelle que vous fournissez soit protégée. Cependant, étant donné la nature d’internet et le fait qu’il ne s’agisse pas d’un système sécurisé, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des erreurs/omissions dans les informations, ou des virus ou des défauts techniques dans l’App se produisent, résultant de circonstances sur lesquelles MyGuest n’a raisonnablement pas de contrôle (y compris, mais sans être exhaustif, l’intrusion, l’altération, la contamination ou la destruction d’une partie quelconque de l’App par un tiers).

En général, MyGuest ne peut garantir d’aucune manière que l’App soit exempte de dommage / corruption / attaques / virus / manipulation / hacking / autres failles de sécurité / défauts techniques et que les informations personnelles que vous fournissez ne seront pas interceptées par des tiers. Tous les événements précités sont considérés comme de la force majeure dans le chef de MyGuest et MyGuest décline toute responsabilité quant à ce. Vous êtes vous-même responsable de la création des backups nécessaires de vos propres système et données, et pour sécuriser ce système / ces données.

Vous acceptez que MyGuest puisse collecter périodiquement des données techniques et des informations y relatives et les utiliser, y compris, mais sans être exhaustif, les informations techniques sur votre appareillage (vos périphériques), vos logiciels système et vos applications, afin de vous faciliter la mise à disposition d’éventuelles mises à jour / mises à niveau de logiciels, de support produit et d’éventuels autres services relatifs à l’App. MyGuest peut utiliser ces informations afin d’améliorer les produits ou de vous fournir des technologies ou des services, à condition que les informations soient sous une forme telle qu’elles ne puissent pas vous rendre identifiable personnellement.

Informations et accessibilité / disponibilité

MyGuest fournira tous les efforts raisonnables afin d’assurer que l’App soit accessible/disponible 24 h/24, bien que cela ne puisse d’aucune manière être garanti. MyGuest peut de plein droit rendre l’App (temporairement) inaccessible/indisponible, dans un but d’optimalisation de l’App, pour la maintenance ou à cause d’un impératif technique, sans que cette liste soit exhaustive.

Toutes les informations sur l’App ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les informations sur l’App sont fournies « telles quelles », sans aucune garantie à propos de leur exactitude / précision / exhaustivité, malgré le fait qu’il s’agisse d’informations réunies en propre ou fournies par des tiers. MyGuest n’est d’aucune manière responsable pour l’inexactitude ou la non-fiabilité de ces informations.

MyGuest se réserve le droit de supprimer / suspendre / rendre l’utilisation impossible / modifier / améliorer / actualiser à tout moment le contenu, la présentation et l’accessibilité de n’importe quelle partie de l’App et sans avertissement préalable.

Propriété (intellectuelle)

L’utilisateur ne peut en aucun cas tirer de la Convention ou de son exécution un droit quelconque, droit de quelque nature qu’il soit, y compris les droits de propriété intellectuelle, soit sur l’App, soit sur le logiciel système ou le savoir-faire qui s’y rapportent, autre que ce qui est repris dans la Licence.

L’App, y compris, mais sans être exhaustif, les interfaces utilisateur, les bases de données, les scripts et les logiciels qui sont exécutés afin de rendre possible l’accès à et l’utilisation de l’App, contient des informations et des matériels qui sont la propriété de MyGuest et/ou de ses concédants et qui sont protégés par les lois en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle et autres droits voisins.

MyGuest ou des tiers dont le Dealer, sont propriétaires – et détiennent tous les droits de propriété (intellectuelle), de droit d’auteur, de marques ou autres – des informations qui sont transmises via l’App, suer les banques de données accessibles via l’App et sur tout matériel présent sur l’App (y compris, mais sans être exhaustif, les textes, images, liens vers d’autres sources internet et les descriptions de ces sources, marques et dénominations commerciales).

Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés sont réservés par MyGuest. Sous réserve des droits expressément concédés dans ces conditions d’utilisation, votre accès à l’App ainsi que l’usage de celle-ci ne peuvent en aucune manière être considérés comme l’attribution (par implication, exclusion ou de toute autre manière) d’une quelconque licence ou d’un quelconque droit d’usage de l’App et des éléments contenus dans le présent document, sans autorisation préalable écrite de MyGuest.

Responsabilité

Au vu de ce qui précède, MyGuest n’est en rien responsable pour tout dommage quelconque – direct (en ce compris, mais sans être exhaustif, les problèmes techniques) ou indirect (en ce compris, mais sans être exhaustif, la perte de données, de gain, de chiffre d’affaires ou de clientèle) – ou toute perte, quelle qu’en soit la cause (contractuelle, non contractuelle ou autre) / l’origine / la nature, qui sont la suite de ou liés de quelque manière que ce soit à : l’imprécision / l’inexactitude / l’exhaustivité des informations fournies / via l’App ou à l’usage de telles informations ; au propre équipement de l’utilisateur, d’internet lui-même, quelque soient les lignes publiques / les réseaux des opérateurs ; l’intrusion d’un tiers avec comme conséquence l’altération des informations sur l’App, ou une contamination (par exemple au moyen d’un virus), ou la disparition de tout ou partie de l’App ; tout retard / perte de données / dommage quelconque dans le cadre de la transmission entre l’App et le récepteur ; l’accès / l’usage ou l’impossibilité d’accès / d’usage ou le retard dans l’accès / l’usage de l’App (en ce compris, sans être exhaustif, l’usage ou l’impossibilité de l’usage d’un composant quelconque de l’App) ; toute action ou inaction de tiers.

Sous réserve de ce qui précède, MyGuest n’est responsable que du dommage – qu’il soit extracontractuel ou contractuel (dans ce dernier cas, pour le dommage découlant d’un défaut de la Licence / de l’App qui fait l’objet de la Convention) – occasionné par une faute délibérée de MyGuest, et la responsabilité de MyGuest sera en tous les cas limitée / exonérée dans la mesure permise par le droit en vigueur.

Si, nonobstant ce qui précède, la responsabilité de MyGuest est retenue pour toute perte / tout dommage dû à ou lié de quelque manière que ce soit à l’utilisation de l’App ou de son contenu, MyGuest ne sera en aucun cas tenue d’indemniser un autre dommage que celui qui est la suite directe et immédiate de la faute délibérée précitée, à l’exclusion de tout dommage indirect. Par dommage indirect, il faut entendre entre autres la perte de clientèle, de chiffre d’affaires ou de bénéfice, le perte et/ou la destruction de données, les dommages aux biens autres que ceux faisant l’objet de la Convention, toute indemnité quelconque due à tout fournisseur de marchandises / services sous quelque statut qu’il se trouve, du chef de l’utilisateur.

Indemnisation

Vous garantirez MyGuest de toute action diligentée contre MyGuest par des tiers du fait de votre consultation / utilisation de l’App.

Cessation

MyGuest peut mettre fin, sous réserve d’indemnisation, à la Convention / votre accès à l’App, avec effet immédiat, de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni intervention judiciaire préalable, dans les cas suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive : lorsque vous violez une disposition de la Convention ou si MyGuest a de bonnes raisons de croire que vous ne la respectez pas ; en cas d’utilisation de l’App et/ou de son objet à des fins frauduleuses ou illégales ; si vous utilisez l’App pour ce qui suit : « spamming », « hacking », « phishing », « pharming » ; vous utilisez l’App pour provoquer une émeute, en particulier si cela donne lieu à des attaques (entre autres floats et (D)DoS–en) (de l’extérieur) sur le réseau du serveur hôte.

Dans l’hypothèse évoquée à la clause précédente, MyGuest a toutefois le choix de suspendre les effets de la Convention totalement ou partiellement.

Protection de la vie privée

MyGuest traitera toutes les informations personnelles (y compris, mais sans être exhaustif, vos nom, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique) que vous nous confiez avec le plus grand soin. MyGuest attache beaucoup d’importance à la confiance que vous avez placée en nous en utilisant l’App.

Les conditions d’utilisation actuelles concernent la collecte et l’usage de données personnelles via l’App.

Du fait de l’utilisation de l’App, vous déclarez vous conformer à la politique de protection de la vie privée de MyGuest.

Les données personnelles que vous laissez sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur et reprises dans un fichier automatisé. MyGuest est responsable du traitement des données personnelles récoltées via l’App.

MyGuest utilise des cookies et d’autres technologies, comme les « pixels-espions » et les balises web. Les cookies doivent être considérés comme des données que le serveur de MyGuest envoie à votre navigateur qui peut ensuite les placer sur votre disque dur. Les cookies permettent à MyGuest de fournir aux visiteurs qui reviennent un accès plus rapide et plus efficace à l’App, de même que de pouvoir mieux les servir. Les cookies ne contiennent pas d’informations personnelles. Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de désactiver la réception des cookies.

Les données personnelles reçues via l’App ne pourront qu’être exclusivement destinées aux fins suivantes : pour rappeler vos données personnelles lorsque vous utilisez l’App ; pour vous (sous forme personnalisée) informer sur les produits ou les services proposés par votre Dealer, pour le marketing direct et la publicité ; pour vous (sous forme personnalisée) informer sur les produits ou les services de la marque automobile choisie par vous-même et les distributeurs de cette marque ; pour laisser au Dealer vous répondre à vos questions et vous informer sur ses produits ou services, et pour le marketing direct et la publicité par le Dealer ; pour vous informer sur les garages à proximité de chez vous, si vous avez consenti au traitement de vos données géographiques ; pour voir de quelle manière l’App est utilisée et pour acquérir des informations nous permettant d’optimaliser l’App et d’adapter son contenu afin de mieux pouvoir répondre à vos besoins spécifiques ; pour nous aider dans le développement, la fourniture et l’amélioration de nos produits, services, contenus et publicités ; pour vous envoyer de temps en temps des messages, comme des avis relatifs aux modifications de ces conditions. Vous ne pouvez pas opter pour ne pas recevoir ces messages.

MyGuest ne transmettra pas vos données personnelles à d’autres tiers que le Dealer sans votre accord préalable écrit, à moins que MyGuest ne soit contrainte de le faire de par la législation en vigueur, étant toutefois entendu que MyGuest peut les transférer à la tierce partie concernée en cas de réorganisation, fusion ou revente de toutes les données personnelles que nous avons collectées.

Aucun système technologique n’est complètement sûr (protection contre les hackers et assimilés) en ce qui concerne la fourniture de données personnelles (par téléphone ou par l’internet). MyGuest fournit cependant tous les efforts raisonnables pour protéger vos données personnelles contre la perte, le vol et l’utilisation abusive, de même que l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération ou la suppression, afin de minimiser les risques à cet égard.

Vous disposez d’un droit de regard et de correction éventuelle ainsi que de suppression de vos données personnelles en question conformément à la législation en vigueur. Vous avez le droit de vous opposer, sans frais et sans que cela soit motivé, au traitement de vos données à des fins de marketing direct. Si les données personnelles en question sont inexactes, incomplètes ou non (plus) pertinentes, vous pouvez gratuitement en demander la correction ou la suppression ou vous opposer à leur traitement. Vous pouvez aussi adresser votre demande de droit de regard, de correction, de suppression ou d’opposition à notre service d’information via info@myguest.me. Si vous avez des questions concernant les présentes conditions d’utilisation, MyGuest reste à votre disposition pour ce faire, et vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : info@myguest.me.

Divers

La nullité d’une clause ou d’une partie de celle-ci dans les présentes conditions d’utilisation n’affectera pas les autres clauses ou une partie de celles-ci et la clause en question, ou la partie de celle-ci, sera remplacée aussi bien que possible par une clause juridiquement similaire.

Aucune omission quelconque de MyGuest, dans l’exercice d’un droit établi par cette Convention en sa faveur, ne pourra être interprétée comme une renonciation pour l’avenir à ce droit précité.

La Convention est exclusivement régie par le droit belge.